ثبت نام
رتبه
عنوان
فروش آخر هفته
فروش کل
هفته اکران
1
8.3
8.3
1
3
2.4
37.9
3
4
2.0
93.0
6
5
1.9
43.9
10
6
1.1
3.4
2
7
1.0
1.0
1
8
0.801
24.6
7
9
0.717
14.2
6
10
0.44
44.8
11